Preskočiť na obsah

Stanovy združenia Priatelia Kysúc

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti verejnoprospešných, kultúrnych, informačných, športových, vzdelávacích, sociálno – spoločenských a voľno – časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov obce Nesluša a okolitého regiónu Kysúc. Toto sú základné ustanovenia:

Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie má názov „PRIATELIA KYSÚC “.
 2. Sídlom združenia sú Hutyrovce 554, 023 41 Nesluša.
 3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických a právnických osôb.
 4. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Cieľ a činnosť

Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

 • Iniciovaním, podporou prípravy a realizáciou projektov sledujúcich ciel združenia
 • Vytváraním podmienok pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky s využitím a zhodnotením daností územia obce a regiónu
 • Zvyšovať atraktivitu a návštevnosť obce a regiónu podporou ich obnovy a rozvoja vrátane ich kultúrneho, historického a prírodného bohatstva
 • Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci a regióne
 • Podporovať, pripravovať a zapájať deti a mládež do Pretekov turistickej zdatnosti a iných aktivít zameraných na spoznávanie a využívanie prírodných krás nášho regiónu. Aktívne sa zúčastňovať a podieľať sa na organizácii Pretekov turistickej zdatnosti a aktivitách zameraných na pohyb v prírode.
 • Napomáhanie aktivitám pre racionálne, ekonomické a ekologické využitie miestnych zdrojov
 • Ekológia, ekoturizmus, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora životného štýlu, relaxácie a pod.
 • Činnosť zameraná na napomáhanie získavania investícií pre rozvoj obce a regiónu vrátane cezhraničných regiónov
 • Poskytovanie administratívnych, poradenských, konzultačných a organizačných služieb občanom obce a regiónu
 • Osvetová, informačná a vzdelávacia činnosť
 • Tvorba a riadenie aktivít pre deti, mládež a sociálne slabšie skupiny
 • Získavanie prostriedkov na svoju činnosť, vyvíjanie činností smerujúcich k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov a grantov pre združenie
 • Spolupráca s inými občianskymi združeniami, nadáciami, spolkami, orgánmi verejnej moci a pod.
 • Ostatná činnosť vyplývajúca z cieľov združenia

Článok III.

Vznik a zánik členstva

Členmi združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky výbor združenia väčšinou hlasov. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. Členstvo zaniká:

 • Vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia výboru
 • Vylúčením – dňom rozhodnutia výboru o vylúčení
 • Úmrtím a vyhlásením za mŕtveho
 • Zánikom právnickej osoby
 • Zánikom združenia

O vylúčení člena rozhoduje výbor združenia väčšinou hlasov

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

Práva členov združenia sú:

 • využívať služby a informácie združenia
 • zúčastňovať sa činností, akcií a aktivít združenia
 • podávať podnety a upozorňovať na nedostatky v činnosti združenia
 • využívať výhody člena združenia
 • podávať návrhy na zmeny vnútornej organizácie a na zameranie činnosti združenia
 • podieľať sa na tvorbe majetku združenia a na dosiahnutej prosperite v rámci činnosti združenia.
 • Povinnosti členov združenia sú:
 • dodržiavať stanovy združenia
 • plniť uznesenia orgánov združenia
 • zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia a orgánov združenia, do ktorých boli zvolení
 • platiť si včas stanovený členský príspevok
 • poskytovať údaje a informácie potrebné pre činnosť združenia
 • obhajovať záujmy združenia a aktívne sa zapájať do činnosti združenia
 • chrániť majetok združenia a starať sa o jeho rast, rozširovanie a prosperitu
 • dbať o šírenie dobrého mena združenia

Článok V.

Orgánmi združenia sú:

 • Valné zhromaždenie
 • Výbor
 • Dozorná rada

Článok VI.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a pozostáva zo všetkých členov. Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, rozhoduje o zániku združenia, schvaľuje činnosť a rozpočet na príslušné obdobie, volí a odvoláva členov orgánov združenia a predsedu dozornej rady, schvaľuje výročnú správu o hospodárení združenia, určuje výšku členského príspevku.

Valné zhromaždenie zvoláva výbor združenia písomnou pozvánkou najmenej 10 dní pred zasadnutím. Je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, v opačnom prípade sa zvoláva náhradné valné zhromaždenie s tým istým programom najneskôr do 5 dní. Náhradné valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Článok VII.

Výbor združenia

Výbor združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Výbor má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie sú 4 roky. Výbor zvoláva, navrhuje program a zasadnutie vedie predseda výboru. Zasadnutie sa zvoláva podľa potreby minimálne však 2-krát do roka. Ak zasadnutie nemôže zvolať predseda zvolá ho ďalší člen výboru.

 • Do pôsobnosti výboru patrí najmä :
 • riadenie činnosti združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia
 • volí spomedzi svojich členov predsedu
 • zvolávanie a príprava valného zhromaždenia
 • vypracovanie plánu činnosti na príslušné obdobie (spravidla na jeden rok)
 • vypracovanie rozpočtu a výročnej správy o činnosti združenia
 • vypracúvanie koncepcií združenia
 • schvaľovanie jednotlivých projektov a ukončenie ich činnosti
 • prijímanie závažných rozhodnutí viažucich sa k činností združenia
 • rozhodovanie o prijatí a vylúčení člena v združení

Výbor je štatutárnym orgánom združenia. Za výbor koná navonok predseda, ktorý je súčasne členom výboru. Ak je však na právny úkon, ktorý robí výbor predpísaná písomná forma, je potrebný okrem podpisu predsedu výboru aj podpis ďalšieho člena výboru.

Článok VIII.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Dozornú radu tvorí predseda a jeden člen, ktorých volí valné zhromaždenie na 4 roky. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia. Predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadaní výboru združenia s hlasom poradným.

Dozorná rada:

 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie
 • predkladá správy, informácie a návrhy opatrení valnému zhromaždeniu
 • kontroluje dodržiavanie stanov a plnenie uznesení výboru a valného zhromaždenia
 • na základe vážnych kontrolných zistení v hospodárení združenia zvoláva zasadanie výboru alebo valného zhromaždenia

Článok IX.

Hospodárenie združenia

Združenie je právnickou osobou. Jej majetok tvoria finančné a hmotné prostriedky získané najmä z dotácií, grantov, darov, ako aj z príjmov vlastnej činnosti, členských príspevkov, dobrovoľných príspevkov členov. Majetok združenia slúži na zabezpečenie jeho činnosti, rozvoj a na realizáciu projektov v súlade s cieľmi združenia

Kontrolu hospodárenia vykonáva dozorná rada, ktorá môže kedykoľvek požadovať od výboru združenia preukázanie hospodárenia s majetkom a prostriedkami združenia. Má právo nahliadať do všetkých dokladov a podkladov; ktoré sa týkajú činnosti združenia

Výbor združenia zodpovedá za maximálnu hospodárnosť a efektívne používania finančných prostriedkov, vedenie účtovnej evidencie podľa príslušných predpisov. Člen výboru združenia otvorí účet v peňažnom ústave v termíne určenom valným zhromaždením. Na tomto účte sa evidujú všetky pohyby majetku, jeho príjmy a výdavky. Podpisové právo a používanie pečiatky má výbor združenia

Združenie hospodári na základe rozpočtu navrhnutého výborom a schváleného valným zhromaždením. Zostavuje ročnú účtovnú uzávierku pre valné zhromaždenie

Združenie vedie jednoduché účtovníctvo. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním svojich cieľov v súlade s príslušnými predpismi a stanovami združenia

Článok X.

Zánik združenia

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri dobrovoľnom rozpustení valné zhromaždenie menuje likvidátora.

Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (5.3.2014). Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov