Preskočiť na obsah

Preteky turistickej zdatnosti – čo potrebujem vedieť

Preteky turistickej zdatnosti ( PTZ ) sú bežecké preteky prevažne lesným terénom po vyznačenej trati. Pretekári na trati plnia rôzne disciplíny rozdelené do troch základných kontrol.

Kontroly turistickej zdatnosti (Orientácia mapy, Azimuty, Odhad vzdialenosti), kontroly fyzickej zručnosti (Hod na cieľ, Plazenie, Viazanie uzlov), vedomostné kontroly (Turistické a topografické značky, Kultúrno-poznávacia činnosť, Určovanie rastlín a drevín). Tieto disciplíny musí splniť každý pretekár. Nesprávne splnenie disciplín je penalizované trestnými minútami, ktoré sa pripočítavajú k výslednému času na trati. Nesplnenie je dôvodom k diskvalifikácií. Každý pretekár na trati, preteká ako jednotlivec a je zaradený do kategórie podľa veku. Víťazom je pretekár, ktorý v danej kategórií dosiahol najkratší výsledný čas na trati.

Kategórie podľa veku:

Zošit1-page-001

LANOVÁ LAVIČKA – Na kontrolnom stanovisku sú zavesené pod sebou dve vodorovné laná. Dĺžka lanovej lavičky je pre všetky kategórie 5-7m. V prípade dlhšej lanovej lavičky je úsek lanovej lavičky, ktorý je nutné prekonať bez dotyku so zemou, označený fáborkami priamo na lavičke. Najmladšiemu žiactvu môžu rozhodcovia pomôcť pri nástupe a zostupe. Úlohou pretekárov je lavičku prejsť ľubovoľným spôsobom bez pádu. Úloha sa neboduje trestnými minútami. Každý pretekár musí úlohu splniť. Pokus môže opakovať. Za nesplnenie úlohy je diskvalifikácia.

Priatelia Kysuc-preteky26

AZIMUTY – Na začiatku aj konci každého azimutového úseku, musí byť označenie úseku poradovým číslom a označenie kategórie, pre ktorú je určený. Na každom hraničnom bode je uvedený azimut na ďalší hraničný bod s uvedením vzdialenosti v metroch. Za neoznačenie ktoréhokoľvek z hraničných bodov pre príslušnú kategóriu je diskvalifikácia. Prehodenie poradia označenia bodov sa trestá penalizáciou 7 trestných minút. Kontrolu azimutov plnia – Mladšie a staršie žiactvo (2 azimutové úseky v dížke do 200m, v súčte najviac  400m), mladšie dorastenky, staršie dorastenky a ženy majú (4 azimutové úseky v dĺžke do 200m, v súčte najviac 800m), Mladší, starší dorastenci a muži majú 6 azimutových úsekov v dĺžke do 200m, v súčte najviac 1 200m.

ORIENTÁCIA MAPY – Kontrolu Orientácia plní len kategória najmladšie žiactvo. Pretekár orientuje mapy podľa buzoly. Mapu orientuje pretekár samostatne. Oprava nie je prípustná. Za nesprávne zorientovanú mapu je 1 trestná minúta. Rozpätie trestných minút je 0 – 1 trestná minúta.

PLAZENIE – Pretekári sa plazia súčasne v dvoch dráhach širokých 2m, vysokých 0,4m a dlhých 10m. Dráha je tvorená z bočných strán kolíkmi, ktoré sú od seba vzdialené 2m. Vrchná časť dráhy je tvorená krížením pružného materiálu (guma, šnúra a pod.). Za jeden dotyk je 1 trestná minúta, za 2 a viac dotykov dostane pretekár 2 trestné minúty. Rozpätie trestných minút je 0 -2 trestné minúty.

Priatelia Kysuc-preteky32

ODHAD VZDIALENOSTI – Veľkosť terča (nie podkladu terča) je pre všetky kategórie 0,6 x 0,6m. Terč pre danú kategóriu je označený azimutom. Medzi jednotlivými terčmi musí byt’ azimut minimálne 40°. Z miesta odhadu musí byt’ viditeľná celá plocha terčov. Rozhodca na kontrole zapíše do štartovného preukazu vzdialenosť, ktorú mu pretekár nadiktuje. Pretekár môže z miesta odhadu použiť na určenie vzdialenosti jednoduchú šírkovú metódu. Používanie akýchkoľvek meracích prístrojov je neprípustné a má za následok diskvalifikáciu. Za odhad v tolerancii + 20% – 0 trestných minút za odhad v rozmedzí + 20,01% – 30% – 1 trestná minúta za odhad horší ako + 30,01% – 2 trestné minúty Najmladšie žiactvo neodhaduje. Mladšie a staršie žiactvo odhaduje vzdialenosť do 200m. Dorast a dospelí odhadujú vzdialenosť terča do 500m.

HOD NA CIEĽ – Pretekári hádžu do kruhu s priemerom 3m. Každý z pretekárov má za úlohu zasiahnuť cieľový kruh jedným z troch pokusov. Po zásahu cieľového kruhu už nemusí pokračovať v hádzaní. Za tri neplatné hody dostáva pretekár 1 trestnú minútu. Rozpätie trestných minút pre pretekára je 0 – 1 minúta.

Priatelia Kysuc-preteky24

VIAZANIE UZLOV – Na kontrolnom stanovisku je pripravený materiál, potrebný na viazanie uzlov ( laná, šnúry, koly a pod.). Každej kategórii hlavný rozhodca vyžrebuje jeden uzol, ktorý pretekári samostatne funkčne uviažu a predložia rozhodcovi na zhodnotenie. Oprava nie je prípustná. Zoznam určených uzlov pre všetky kategórie – Plochá spojka, škótsky uzol, Skracovačka ( typ Ovčia nôžka ), rybársky uzol, lodná slučka nahadzovaná – na kôl, lodná slučka viazaná – na strom, dračia slučka. Za každý nesprávne uviazaný uzol je 1 trestná minúta. Roz­pätie trestných minút je 0 – 1 trestná minúta. Ukážky uzlov:

Ukážky uzlov PDF – uzly

„TT“ TURISTICKÉ A TOPOGRAFICKÉ ZNAČKY – Na stromoch sú pozdĺž trate , umiestnené značky – 10 topografických a 5 turistických pre každú kategóriu. Pretekár plní úlohu testovým spôsobom do častí štartovného preukazu – Topografické a turistické značky. Hlavný rozhodca vyžrebuje pre každú kategóriu 10 topografických a 5 turistických značiek zo súboru testových otázok. Za každý nesprávne označený význam dostane pretekár 1 trestnú minútu.

Obrázky na učenie sa – Topografické značky

Obrázky na učenie sa – Turistické značky

Priatelia Kysuc-preteky35

„KPČ“ KULTÚRNO POZNÁVACIA ČINNOSŤ – Na stromoch sú pozdĺž trate umiestnené vyob­razenia kultúrno poznávacej činnosti. Pre žiacke kategórie po 3 slovenské KPČ a 3 medzinárodné KPČ. Pre kategórie dorastu a do­spelých 6 slovenských KPČ a 6 medzinárodných KPČ. Pretekár plní úlohu testovým spôsobom do častí štartovného preukazu – Kultúrno poznávacia činnosť. Za každý nesprávne označený význam dostane pretekár 1 trestnú minútu.

Obrázky na učenie sa – KPČ

Obrázky na učenie sa – MKPČ

„RD“ RASTLINY A DREVINY – Na stromoch sú pozdĺž trate umiestnené vyob­razenia rastlín, prípadne na drevinách testové označenia drevín. Pre všet­ky kategórie po 3 rastliny a 3 dreviny. Pretekár plní úlohu testovým spôsobom do častí štartovného preukazu – Rastliny a dreviny. Za každý nesprávne označený význam dostane pretekár 1 trestnú minútu.

Obrázky na učenie sa – Dreviny

Obrázky na učenie sa – Liečivé rastliny

Po kliknutí na nasledujúci link, sa zobrazia – Podrobné pravidlá pretekov